Δήλωση Κατοχύρωσης Ονόματος Χώρου .gr

Ημερομηνία / Ώρα Υποβολής Δήλωσης στον Καταχωρητή: 2024-04-15 15:38:07

Προς τον καταχωρητή με την επωνυμία: Κ. Κουλάτσης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σημείωση: Τα πεδία με αστερίσκο (*) διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1α του κανονισμού

Όνομα Χώρου *  
Στοιχεία Δηλώντος - Στοιχεία ταυτότητας Φυσικού Προσώπου
Κωδικός Προσώπου   Ονοματεπώνυμο *
Αρ./Αστ./Ταυτότητας   Τηλέφωνο *
Fax   E-mail *
Κωδ. Εξουσιοδότησης Προσώπου    
Ταχυδρομική Διεύθυνση (Κατοικιά - Έδρα)
Οδός - Αριθμός *   Πόλη *
Τ.K. *   Χώρα *
Περιοχή *      
Ταχυδρομική Διεύθυνση (Κατοικιά - Έδρα) Αντικλήτου σε περίπτωση που Καταχωρούμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί/εδρεύει στο εξωτερικό
Οδός - Αριθμός   Πόλη
Τ.K.   Χώρα
Περιοχή      

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο καταχωρούμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί/ εδρεύει στο εξωτερικό, ο Καταχωρούμενος με την παρούσα αποδέχεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα π.χ. κοινοποίηση Πράξης Διεξαγωγής Ακρόασης εάν κατατεθεί καταγγελία-αίτηση διαγραφής Ονόματος Χώρου από τρίτο πρόσωπο, μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο μητρώο.

Περιεχόμενο
 

Συμπληρώνεται για Ονόματα Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό και πρέπει να περιγράφεται η χρήση του Ονόματος Χώρου απο τον καταχωρούμενο και η ιδιότητα του στο πλαίσιο του παραρτήματος Γ του κανονισμού.

Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου
 

Σημείωση: Η χρήση του Κωδικού Εξουσιοδότησης συνίσταται στο ότι διασφαλίζεται απο τον νέο Καταχωρητή η ταυτοπροσωπεία του Φορέα κατά υποβολή δήλώσης αλλαγής Καταχωρητή και η ταυτοπροσωπεία του Φορέα απο τον Καταχωρητή καταχωρημένου Ονόματος Χώρου κατα την υποβολή δήλωσης Μεταβίβασης, δήλωσης Μεταβολής στοιχείων, δήλωσης Μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου, δήλωσης ανανέωσης, δήλωσης διαγραφής Ονόματος Χώρου στο πλαίσιο του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου.

Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας

Υπεύθυνη Δήλωση

Ο κάτωθι υπογραφόμενος δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το Νόμο 1599/86 ότι:

  1. Τα στοιχεία πoυ δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
  2. Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων
  3. Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
  4. αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είμαι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5. σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr είμαι κυβερνητικός οργανισμός.
  6. σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο.
Παρακαλώ πολύ συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο με τα στοιχεία σας σε περίπτωση που είστε συνεργάτης μας:

Σχόλια προς Καταχωρητή:

      Αποδέχομαι όλα τα παραπάνω